Naoorlogse generaties WO2

Oorlogservaringen van ouders kunnen een enorme impact hebben op hun kinderen, ook als deze de oorlog zelf niet hebben meegemaakt. De soms zeer indringende of zelfs traumatische ervaringen van (een van) de ouders kan van invloed zijn op de wijze waarop de kinderen worden opgevoed. Als volgende generaties hiervan hinder ondervinden, spreken we van ‘intergenerationele overdracht’.

Nieuw!
Convenant voor versterking ondersteuning tweede generatie oorlogsgetroffenen, Rijksoverheid, 8 juni 2022
Afgelopen 8 juni vond de ondertekening plaats van het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’. Daarmee wordt de sociaal-maatschappelijke hulp aan de tweede generatie getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan, versterkt. Een van de plannen die voortvloeien uit dit convenant is bijvoorbeeld de vormgeving van een herkenbaar en laagdrempelig loket, waar leden van de tweede generatie oorlogsgetroffenen en zorgmedewerkers terecht kunnen met diverse vragen.
Staatssecretaris Van Ooijen (ministerie VWS), Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Stichting Pelita, Stichting ARQ en het Nederlands Veteraneninstituut ondertekenden het convenant en spraken met tweede generatie getroffenen.Achtergrond

Kinderen die opgroeien met ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, voelen zich doorgaans sterk verbonden met hun ouders en proberen hen te ontzien. Zij kunnen hierdoor extreme gevoelens van loyaliteit en verantwoordelijkheid ontwikkelen, wat er toe kan leiden dat deze kinderen leren hun eigen gevoelens en behoeften te onderdrukken.
Het voelen van emoties kan dan omgeven worden door een sterk gevoel van schuld en schaamte. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van een eigen identiteit.


 

Wist je dat?

 er pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw meer aandacht kwam voor de doorwerking van oorlog in de naoorlogse generatie?
Tegen het einde van de jaren zeventig verschenen de eerste publicaties over de nakomelingen van vervolgingsslachtoffers. Het ging voornamelijk om kinderen van joodse vervolgingsslachtoffers.
Toen ook in Nederland vanaf het begin van de jaren tachtig psychologen zich over de naoorlogse generatie bogen, kwam de verscheidenheid aan groepen beter in beeld (Aarts 2000).


 

In dit dossier

Dit dossier gaat voornamelijk over de gevolgen voor de nakomelingen van de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Daarbinnen onderscheiden we groepen met verschillende achtergronden, zoals Joods, Indisch, Moluks, verzet, dwangarbeid, hongerwinter, kinderen van ‘foute’ ouders, burgeroorlogsgetroffenen, onderduikers, etc.
De indeling van de bronnen is echter gericht op de volgende doelgroepen: onderzoekers, zorgprofessionals en de geïnteresseerde lezer.

Naast onderzoek onder de nakomelingen van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog is er ook al het een en ander bekend over de impact van hedendaagse oorlogen (denk aan vredesmissies) op veteranen en hun thuisfront waaronder hun kinderen.
Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar de effecten van oorlog en de psychosociale overdrachtsprocessen binnen vluchtelingengezinnen. Deze problematiek zal in een ander themadossier aan de orde komen.


 

Tijdschrift en brochures
 

Impact Magazine, juni 2021, nr. 3: Generaties
De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken. In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Generaties’ centraal.

 

 

Folder Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (2020).
In het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG) werken ARQ-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945, ARQ Centrum’45 en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen.
Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie (TVP): Via deze regeling kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders.

 

Brochure Getroffen ouders getroffen kinderen. Naoorlogse generatie WO II
Behandelaanbod van ARQ Centrum'45 voor volwassen patiënten met psychische klachten die verband houden met de traumatisering van (één van) de ouders in WO2

 


 

Video

 

Project Kinderen van Verzetsdeelnemers
Vijf videoportretten van kinderen van verzetsdeelnemers. Op de website vertellen zij welke impact de oorlog op hun leven heeft gehad.

2Doc Elke dag 4 mei (55 min.; 2014) 
Filmmaakster Natascha van Weezel kan in haar woonplaats Amsterdam geen stap zetten zonder aan de Tweede Wereldoorlog te denken. Nog iedere dag maakt de oorlog deel uit van haar leven en dat van haar ouders, beide kinderen van joodse Holocaust overlevenden


 

Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG)
Het Aanspreekpunt is in 1990 opgericht om kinderen van getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog te steunen en te informeren.
In het Aanspreekpunt werken ARQ-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Centrum'45 samen


 

Op de hoogte blijven?

De ARQ-bibliotheek | Information Support houdt de literatuur bij over de naoorlogse generaties van de Tweede Wereldoorlog. Bent u geïnteresseerd in deze attendering? Stuur dan een mail naar bibliotheek@arq.org, met als onderwerp: Attendering Naoorlogse generatie.

Wilt u al meteen de geüpdate lijst van publicaties zien?


 

Literatuur