Generaties en trauma: voor onderzoekers

Ahlfs-Dunn, S. M., et al. (2021). Intergenerational transmission of trauma from mother to infant: the mediating role of disrupted prenatal maternal representations of the child. Attachment & Human Development: 1-23.
Onderzoek  onder zwangere vrouwen van 18-42 jaar toont een indirect effect van interpersoonlijk trauma tijdens de kindertijd van de moeder op de onveilige hechting tussen baby's en moeders. Dit effect wordt veroorzaakt door verstoorde voorstellingen van de moeder over het kind tijdens de zwangerschap.

 

Haladjian, L. (2021). Intergenerational trauma among second, third, and fourth generation Armenian genocide survivors. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering 82(4): No Pagination Specified.

Met behulp van Bowlby's (1969) gehechtheidstheorie, onderzoekt Haladjian het familiezwijgen en patronen van intergenerationele overdracht van trauma onder overlevenden van de Armeense genocide.

 

Shevell, M. C. and M. S. Denov (2021). A multidimensional model of resilience: Family, community, national, global and intergenerational resilience. Child Abuse & Neglect: 105035.

Uitgaand van de ervaringen van kinderen geboren uit systematische verkrachtingen tijdens de oorlog in Rwanda, stellen de onderzoekers een multidimensionaal model op van factoren die veerkracht bevorderen op o.a. het intergenerationeel niveau.

 

Wieringen, L. van, et al. (2021). Van Ouder op Kind. Een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext. WODC, Universiteit Leiden.
Wat is er bekend over de aard en omvang van intergenerationele overdracht van jihadisme en andere vormen van extremistisch gedachtegoed? Dit is de centrale vraag binnen dit verkennend onderzoek naar  de actuele kennis omtrent processen van intergenerationele overdracht in de gezinscontext.

 

Castro-Vale, I., et al. (2020). Hair Cortisol as a Marker of Intergenerational Heritage of War? A Study of Veterans and Their Offspring. Psychiatry Investigation 17(10): 976.
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is in verband gebracht met lagere circulerende cortisolspiegels. Deze zijn ook gevonden bij de nakomelingen van mensen met PTSS. De analyse van haarcortisolconcentraties (HCC) is een recente methode die wordt gebruikt om de lange termijn systemische cortisolspiegels te beoordelen. In dit artikel passen de onderzoeker deze methode toe op veteranen met oorlogsgerelateerde PTSS en hun nakomelingen.

 

Flanagan, N., et al. (2020). Crossing borders: a systematic review identifying potential mechanisms of intergenerational trauma transmission in asylum-seeking and refugee families. European Journal of Psychotraumatology 11(1): 1790283.

Door gedwongen migratie wereldwijd worden nieuwe generaties kinderen geboren die opgroeien in gastlanden. Ondanks dat deze vluchtelingenkinderen niet zijn blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, lopen zij risico op ontwikkelings- en mentale problemen door de overdracht van traumatische oorlogservaringen van hun ouders. Welke mechanismen er hieraan ten grondslag liggen, wordt in dit artikel onderzocht.
 

Jeyasundaram, J., et al. (2020). Experiences of Intergenerational Trauma in Second-Generation Refugees: Healing Through Occupation. Canadian Journal of Occupational Therapy 87(5): 412-422.

Hoe manifesteert intergenerationeel trauma zich in de beroepskeuze van de tweede generatie Ilankai Tamil en Vietnamese vluchtelingen? De resultaten laten zien hoe sociaal-historische, culturele en familiale contexten invloed hebben op welke keuzes vluchtelingen van de tweede generatie voor zichzelf zien. Zo vinden veel tweede generatie vluchtelingen genezing voor intergenerationeel trauma in het zorgen voor anderen in de gemeenschap.

 

Castro-Vale, I., et al. (2019). Intergenerational transmission of war-related trauma assessed 40 years after exposure. Annals of general psychiatry 18(1): 1-10.

Dit artikel onderzoekt de overdracht van psychisch lijden op nakomelingen van veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De intensiteit van de oorlogservaring van de vaders – eerder dan hun psychopathologie - had invloed op het psychisch lijden van de  volwassen nakomelingen.

 

Denov, M., et al. (2019). Intergenerational resilience in families affected by war, displacement, and migration: ‘It runs in the family’. Journal of Family Social Work, 22(1): 17-45.

Dit artikel pleit voor een uitbreiding van de focus op veerkracht als een individueel kenmerk naar een van veerkracht als een familiaire en intergenerationele ervaring. De auteurs laten op basis van een case study zien, dat in het licht van tegenspoed en verlies, door oorlog getroffen gezinnen niet alleen op de vlucht slaan voor oorlog, maar ook in staat zijn om hun aanpassingsvermogen te herstellen, te groeien en zelfs door te geven van het 'herstelrepertoire' aan de volgende generatie.

 

Lind, A.-K. (2019). The Legacy of War: Exploring the Intergenerational Experiences of the Veterans’ Grandchildren.

Dit onderzoek wil met een hermeneutisch fenomenologische analyse bijdragen aan het gesprek over de intergenerationele effecten van oorlog, zoals die drie generaties na de oorlog beleefd worden en dan met name bij kleinkinderen van veteranen.

 

East, P. L., et al. (2018). The impact of refugee mothers’ trauma, posttraumatic stress, and depression on their children’s adjustment. Journal of immigrant and minority health 20(2): 271-282.

Deze studie laat zien hoe eerdere traumatische ervaringen van Somalische vluchtelingenmoeders - via hun recente PTSS en depressie - van invloed zijn op het psychosociale welzijn van hun kinderen. Dit patroon duidt op intergenerationele traumatisering.

 

Sangalang, C. C. and C. Vang (2017). Intergenerational Trauma in Refugee Families: A Systematic Review. Journal of immigrant and minority health 19(3): 745-754.

Deze systematische review geeft een overzicht van de huidige inzichten omtrent intergenerationeel trauma binnen vluchtelingengezinnen: begripsbepaling, de langetermijneffecten op nakomelingen en de psychosociale processen bij overdracht van trauma.

 

Schick, M., et al. (2013). Trauma, mental health, and intergenerational associations in Kosovar families 11 years after the war. European Journal of Psychotraumatology 4.

Elf jaar na de Kosovo-oorlog is de aanwezigheid van posttraumatische stress, angst en depressieve symptomen bij volwassen burgers en hun kinderen nog steeds aanzienlijk. Hoewel er sterke correlaties werden gevonden tussen de depressieve symptomen van kinderen en posttraumatische stress, angst en depressieve symptomen van de vader, correleerden de symptomen van de moeder niet met die van hun kinderen.