TVP/Vergoeding

Vergoeding psychotherapie

Op de vergoeding van uw zorgverzekering is een aanvulling mogelijk als u moet bijbetalen voor de kosten van psychotherapie en uw psychische klachten te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is geregeld in de TVP, de Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie. De TVP wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, en het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties.

Wie komt in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de regeling als u voldoet aan álle hieronder vermelde voorwaarden:

  • u woont in Nederland
  • u bent geboren in of na 1928
  • u heeft psychische klachten die te maken hebben met oorlogsgerelateerde gebeurtenissen die (een van) uw ouders of opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt
  • uw psychotherapeutische behandeling is geïndiceerd vanwege deze klachten
  • u wordt behandeld door een hulpverlener met een geldige registratie in het BIG-register als psychiater of psychotherapeut of gezondheidspsycholoog met als specialisme klinische psychologie
  • de behandeling zal niet volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar
  • de kosten van behandeling worden op basis van een diagnose-behandelcombinatie (DBC) bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht
  • u ontvangt geen vergoeding voor de kosten van de behandeling op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv), de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo), of de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp)

Wanneer dient u een aanvraag in?
Uw aanvraag kunt u indienen wanneer u met uw psychotherapeut afspraken maakt over de behandeling en duidelijk is dat uw zorgverzekeraar de kosten niet volledig zal vergoeden. Dit is het geval als uw psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw psychiater of psychotherapeut moet de behandeling vastleggen in een zogenoemde DBC: een diagnose-behandelcombinatie. Uw zorgverzekeraar krijgt hieruit gegevens die van belang zijn om de kosten te vergoeden. Om uw privacy te beschermen krijgt uw zorgverzekeraar alleen een globaal inzicht in de diagnose: niet meer dan een aanduiding van de soort diagnose, zonder details over uw specifieke situatie.

Een eventueel aanvullende vergoeding voor de TVP loopt vanaf de startdatum van de DBC tot het einde van de DBC. Een DBC is over een periode van een jaar of korter. Wordt voortzetting van de behandeling overwogen, dan moet u daarvoor opnieuw een aanvraag doen. Ook de voortgezette behandeling moet in een DBC worden geadministreerd. Eventueel kunt u tijdens de behandeling nog een aanvraag indienen, waarbij de vergoeding terug kan gaan tot de begindatum van de lopende DBC.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Uw aanvraag moet u schriftelijk indienen bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Geef in uw brief aan dat u een aanvraag indient voor de Vergoedingsregeling psychotherapie. Vermeld ook de volgende gegevens: de datum waarop u de brief schrijft, uw volledige naam, uw geboortedatum, uw adres en uw telefoonnummer. Vergeet niet de brief te ondertekenen.

Hoe verloopt de procedure?
Nadat uw brief is ontvangen, vraagt de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, u om het aanvraagformulier in te vullen. Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties adviseert als het gaat om de beoordeling of uw klachten te maken hebben met de oorlogservaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog van (één van) uw ouders of andere opvoeders. Hiervoor wordt informatie opgevraagd bij uw psychotherapeut.  
Zodra het advies van het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties is ontvangen, neemt de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, een beslissing op uw aanvraag. U wordt hiervan met een beschikking in kennis gesteld. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen.

De vergoeding
De vergoeding is het wettelijke DBC-tarief verminderd met de vergoeding van uw zorgverzekeraar. U kunt dit bedrag pas declareren, nadat de vergoeding van uw zorgverzekeraar is betaald of verrekend. Een vergoeding wordt niet gegeven als uw psychotherapeut met uw zorgverzekeraar een overeenkomst (contract) heeft voor het verlenen van zorg.

Een voorschot op de betaling van de zorgverzekeraar is niet mogelijk. Een persoonsgebonden budget (PGB) van uw zorgverzekeraar voor geestelijke gezondheidszorg wordt beschouwd als een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Reiskosten van en naar uw behandelaar krijgt u niet vergoed.

Vergoeding vindt plaats op basis van een declaratieformulier en de originele nota’s.